Slovník pojmů

Přečtěte si nejnovější zprávy ze světa FLOWBOXu a energetiky.

Filtrování
Vymazat
0 ze 100

BESS

BESS, což je zkratka pro Battery Energy Storage System (Systém ukládání energie v bateriích), je technologie umožňující ukládání elektrické energie pro pozdější využití pomocí baterií.

BESS lze využít k řadě účelů, včetně zajištění stabilního dodávání energie, optimalizace využívání energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, snížení nákladů na energii a zvýšení energetické nezávislosti. Systémy BESS umožňují efektivnější využívání vyrobené energie tím, že ukládají přebytečnou energii v době nízké spotřeby a uvolňují ji v době, kdy je poptávka vysoká nebo výroba z obnovitelných zdrojů nedostačující. Díky své flexibilitě a schopnosti rychlého nasazení hrají BESS klíčovou roli v přechodu na udržitelnější energetické systémy a podporují stabilní a efektivní provoz energetických sítí.

B

BIM

BIM, nebo Building Information Modeling, je proces, který umožňuje architektům, inženýrům, stavitelům a vlastníkům nemovitostí digitálně modelovat a spravovat fyzické a funkční charakteristiky budov a infrastruktury. BIM poskytuje komplexní digitální reprezentaci budovy, která zahrnuje detailní informace o její struktuře, materiálech, energetických vlastnostech, a dalších aspektech.

B

BMS

BMS, neboli Building Management System (Systém řízení budovy), je počítačový systém, který je používán pro monitorování a řízení technických zařízení v budovách, jako jsou systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), osvětlení, bezpečnostní systémy a další. Cílem BMS je zvýšit efektivitu a úsporu energie, zlepšit komfort pro uživatele budovy a snížit provozní náklady.

B

EMOS

EMOS, neboli systémy pro správu a optimalizaci energií, představují komplexní softwarové řešení určené pro energeticky náročné organizace s cílem navrhovat, implementovat, měřit a optimalizovat celopodnikové programy správy a optimalizace energetického výkonu. Tato řešení jsou klíčová pro dosažení produkčních cílů s ohledem na úsporu energie, správu emisí skleníkových plynů a dodržování regulatorních mandátů.  

EMOS poskytují nástroje pro sběr dat, jejich správu, analýzu, plánování a reportování, čímž umožňují organizacím šetřit energii, snižovat náklady, spravovat emise skleníkových plynů a vyhovět regulatorním požadavkům a požadavkům ESG.

V období nestabilních cen energií, snižující se energetické bezpečnosti a rostoucího důrazu na klimatické změny se EMOS stávají nezbytným nástrojem pro organizace, které se snaží optimalizovat svoji spotřebu energie, snížit uhlíkovou stopu a zároveň splňovat své operační cíle.

Energetická efektivita představuje největší opatření pro snížení poptávky po energii ve scénáři Mezinárodní energetické agentury (IEA) pro dosažení nulových emisí do roku 2050.

Klíčové aspekty EMOS

  • Energetická efektivita: Pomocí analýzy dat a pokročilých algoritmů EMOS identifikuje oblasti pro zlepšení energetické efektivity a pomáhá snižovat spotřebu energie bez negativního dopadu na provozní výkonnost.
  • Správa a optimalizace spotřeby: Systémy umožňují detailní monitoring a řízení spotřeby energie v reálném čase, včetně možnosti prediktivního řízení založeného na analýze historických dat a trendů.
  • Integrace s průmyslovým internetem věcí (IIoT): Mnohé EMOS řešení jsou vybaveny nebo integrovatelné s technologiemi IIoT, což umožňuje sběr dat z rozsáhlé sítě senzorů a zařízení v reálném čase.
  • Podpora rozhodování: Nabízí analytické nástroje a dashboardy pro podporu rozhodování na základě dat, které umožňují optimalizovat spotřebu energie a snížit náklady.
  • Udržitelnost a compliance: Pomáhá organizacím dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti, snížit emise skleníkových plynů a vyhovět regulativním a legislativním požadavkům v oblasti energetiky a životního prostředí.

EMOS řešení jsou často nasazována jako software jako služba (SaaS), což umožňuje flexibilní a škálovatelné řešení, které může růst a přizpůsobovat se měnícím se potřebám organizace. Tyto systémy jsou klíčové pro firmy, které hledají způsoby, jak efektivně spravovat svou energetickou spotřebu, snížit operativní náklady a podpořit udržitelný rozvoj.

Zdroj: Gartner 2023. Market Guide for Energy Management and Optimization Systems, Autoři: Lauren Wheatley, Lloyd Jones, Lillian Oyen-Ustad

Příklady řešení EMOS

Příkladem nástroje EMOS je česká společnost FLOWBOX. FLOWBOX poskytuje nástroj pro správu a optimalizaci energetických toků a komodit. Veškeré technologie, které energie vyrábějí a spotřebovávají, ať  jde o elektřinu, plyn, vodu, teplo, speciální plyny, software FLOWBOX integruje do jednoho prostředí a zajišťuje jejich orchestraci, a tím dokonalé využití. Díky snížení spotřeby energie dochází ke snížení CO2 a uhlíkové stopy.  

E

EPBD

EPBD je zkratka pro Energy Performance of Buildings Directive, což je direktiva Evropské unie, která stanovuje požadavky na energetickou účinnost budov v zemích EU. Tato direktiva je klíčovou součástí legislativy EU, která má za cíl snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů, a tím bojovat proti klimatickým změnám.

Základními prvky EPBD jsou:

Certifikace energetické účinnosti: Budovy musí mít certifikát, který poskytuje informace o jejich energetické účinnosti a doporučení pro zlepšení.

Minimální standardy: EPBD vyžaduje, aby členské státy stanovily minimální požadavky na energetickou účinnost nových budov, stejně jako pro velké renovace existujících budov.

Systémy a kontroly: Direktiva požaduje, aby byly systémy technického vybavení budov pravidelně kontrolovány, aby zůstaly efektivní a dobře fungovaly.

Téměř nulové budovy: Od určitého data musí být všechny nové budovy "téměř nulové energetické budovy" (NZEB), což znamená, že mají velmi nízkou spotřebu energie, která je do velké míry pokryta z obnovitelných zdrojů.

Smart Readiness Indicator (SRI): EPBD zavádí pojem SRI, což je indikátor, který má za úkol hodnotit schopnost budov využívat informační a komunikační technologie a elektronické systémy pro optimalizaci provozu a interakci s energetickou sítí.


Cílem EPBD je tedy podpořit zlepšení energetické účinnosti budov, aby se snížila celková spotřeba energie v EU, což je klíčové pro dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu stanovených Evropskou unií.

E

EPC

Energy Performance Contracting - obchodní model založený zpravidla na enegetických KPIs.

E

ESG

ESG je zkratka pro Environmentální, Sociální a Správní (governance) aspekty. Tento termín se především používá v kontextu investic a podnikání pro popis kritérií, která slouží k hodnocení dopadu společnosti na společnost a životní prostředí a k vyhodnocení jejich řídicích a správních praxí.

Environmentální kritéria se zaměřují na to, jak společnost přistupuje k ochraně životního prostředí. Zahrnují aspekty jako snižování emisí skleníkových plynů, odpadové hospodářství, udržitelné zdroje a ochranu biodiverzity. Sociální kritéria zkoumají, jak společnost zachází se svými zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a místními komunitami. To může zahrnovat pracovní podmínky, ochranu práv zaměstnanců, zapojení do komunity a spokojenost zákazníků. Správní aspekty se týkají řídicích struktur a praxí společnosti, včetně transparentnosti, firemního řízení, etiky, odměňování vedení a ochrany práv akcionářů.

Kritéria ESG jsou stále důležitější pro investory, kteří chtějí investovat způsobem, který je nejen finančně výhodný, ale také přináší sociální a environmentální přínosy. Společnosti s vysokým hodnocením ESG jsou často považovány za méně rizikové a lépe připravené na dlouhodobé výzvy a příležitosti.

FLOWBOX je příkladem ESG v praxi, zejména v environmentální kategorii, jelikož jeho technologie významně přispívá ke snižování emisí. Optimalizací řízení energie a integrací udržitelných praxí FLOWBOX přímo podporuje environmentální cíle ESG, což demonstruje jeho reálné uplatnění a dopad.

E

Elektromobilita

Elektromobilita odkazuje na používání elektrických vozidel (EV) jako součást přechodu k udržitelnějšímu dopravnímu systému. Cílem elektromobility je snížit závislost na fosilních palivech, emise skleníkových plynů a zlepšit kvalitu ovzduší ve městech. Elektromobilita zahrnuje různé typy vozidel, včetně elektrických automobilů, motocyklů, skútrů, autobusů a nákladních vozidel, stejně jako podpůrnou infrastrukturu pro dobíjení těchto vozidel.

E

EnPi

EnPi, což je zkratka pro Energy Performance Indicators (Indikátory výkonnosti energie), jsou metriky používané k měření efektivity využívání energie ve firmách nebo budovách. EnPi jsou klíčové pro hodnocení energetické účinnosti a pro identifikaci oblastí, kde je možné provést zlepšení. Pomocí EnPi můžeme porovnávat výkon v čase nebo mezi různými provozy a určit, zda energetické strategie a iniciativy skutečně přinášejí očekávané úspory.

Pro firmy implementující systémy jako je FLOWBOX EMOS, jsou EnPi základními stavebními kameny pro monitorování a řízení energetického výkonu. Například by se mohlo jednat o indikátory jako je spotřeba energie na jednotku vyrobeného produktu nebo energie potřebná na vytápění čtverečního metru budovy. Správně nastavené EnPi umožňují organizacím sledovat pokrok ve zlepšování energetické efektivity a nastavovat realistické cíle pro snižování spotřeby energie.

E

Energetická odolnost

Energetická odolnost, často také označovaná jako energetická bezpečnost, zahrnuje schopnost systému odolávat vnějším narušením dodávek energie, jako jsou například kyberútoky. Důležitým aspektem je také energetická soběstačnost, která se týká schopnosti přežít bez vnějších dodávek, v krajním případě i v režimu izolace. Energetická odolnost rovněž zahrnuje schopnost čelit cenovým výkyvům, které mohou nastat v důsledku válek či energetických krizí, a to tak, aby tyto situace nepoložily firmy. Tato odolnost je klíčová pro udržení stabilního a bezpečného provozu v nepředvídatelném globálním energetickém prostředí.

E

FLOWBOX

Česká společnost FLOWBOX od roku 2012 vyvíjí unikátní softwarovou platforma pro autonomní řízení energií a od roku 2024 poskytuje poradenství a energetické audity. Veškeré technologie, které energie vyrábějí a spotřebovávají, ať  jde o elektřinu, plyn, vodu, teplo, speciální plyny, software FLOWBOX integruje do jednoho prostředí a zajišťuje jejich orchestraci, a tím dokonalé využití.  

FLOWBOX působí v průmyslu, real-estate nebo v oblasti smart cities a komunitní energetiky v České republice i v zahraničí.

Historie

V průběhu roku 2012 se Petr Vaněk (tehdy Head of R&D T-Mobile CE) rozhodl digitalizovat technologie ve svém domě, tedy ještě dávno předtím, než se smart-home řešení staly standardem na trhu.  

Skvělá funkčnost jeho prototypu ho ovšem přesvědčila, že potenciál tohoto řešení zdaleka přesahuje relativně jednoduché výzvy rodinných domů. Začal tedy velice brzy spolupracovat s prvními zákazníky z průmyslového odvětví, mezi nimi například s firmou Baumruk&Baumruk v čele s Martinem Baumrukem. Právě vizionářské společnosti jako Baumruk&Baumruk pomáhaly Petru Vaňkovi FLOWBOX neustále rozšiřovat a technologicky posouvat dál.  

Nedlouho poté se k Petrovi připojil i jeho co-founder Tomáš Macák a společně se jim dařilo kolem sebe stavět silný tým a platformu rozšiřovat i do dalších segmentů. Přes průmysl, kde se FLOWBOX technologicky velice rychle posouval, se v posledních letech začíná platforma FLOWBOX prosazovat i v segmentech Real Estate a Smart Cities.  

V roce 2018 se k Petrovi a Tomášovi připojil i současný ředitel a majitel, Tomáš Rendla, který celou firmu rychle nastartoval po byznysové stránce a pomohl jí posunout se na globální úroveň.  

FLOWBOX v následujících letech nadále rostl, například v roce 2022 FLOWBOX zaznamenal čtyřnásobný nárůst tržeb a tou dobou má za sebou již více jak dvě stovky instalací v průmyslových, administrativních či obchodních budovách (firmy z automotive, sklárny, hutě, HealthTech a další).  

Energetická krize vytvořila na trhu obrovskou poptávku po efektivním řízení spotřeby veškerých energií a stejně tak i legislativní požadavky tlačily firmy ke zvyšování hospodárnosti budov a průmyslové výroby. FLOWBOX toho uměl využít, předběhl trh a již řadu let vyvíjel technologii, která pomáhá řešit jak energetickou krizi, regulace a cíle ESG a snižovat emisní stopu.

Na začátku roku 2023 do FLOWBOXu vstupuje investorská skupina Behind Inventions.  

„S FLOWBOXem se soustředíme na téma strategického rozvoje obchodu, go-to-market strategie a škálovatelnost. Zároveň pomáháme v prodeji nabízeného řešení velkým zákazníkům v oblasti průmyslu, logistiky, kancelářských budov i nákupních center. Jak v Česku, tak v celé Evropě,“ dodává ke spolupráci donedávna nejvyšší představitelka tuzemské pobočky poradenské firmy Deloitte a manažerka roku 2022 Diana Rádl Rogerová z Behind Inventions.

Ocenění  

V roce 2021 se FLOWBOX umístil mezi vybraná řešení v oblasti klimatu, která představila nadace Solar Impulse. V roce 2022 pak FLOWBOX zvítězil na Disraptors Summitu v Praze jako nejlepší startup Evropy. FLOWBOX v roce 2023 získal certifikát nejlepšího Smart city solution pro obec do 10 tisíc obyvatel (Milevsko).

Vize a cíle

FLOWBOX se soustředí jak na český trh, tak na expanzi na globální trhy. Mezi zákazníky patří obce, továrny, rezidenční objekty, obchodní domy, ale i velké nadnárodní společnosti.

Služby FLOWBOXu se postupně rozšířily na poradenství v energetice a energetický management. Energetika je často pro majitele budov nepřehledná, proto FLOWBOX nabízí komplexní péči, od posouzení stavu, vytvoření energetické koncepce až po průběžnou optimalizaci energetických řešení.  

Kromě obchodního růstu chce FLOWBOX otevřít téma energetiky a zpřehlednit ho. V roce 2024 přichází například s online kalkulačkou energetické vyspělosti, která po vyplnění údajů umí odhadnout i výši ročních úspor za energie.

F

FVE

FVE, neboli fotovoltaická elektrárna, je zařízení pro výrobu elektrické energie přeměnou slunečního záření na elektrický proud pomocí fotovoltaických článků. Tyto články jsou zpravidla vyrobeny z polovodičových materiálů, které generují elektrický proud, když na ně dopadá světlo.

Fotovoltaické elektrárny mohou být instalovány v malém měřítku na střechách domů nebo budov, nebo jako velké, samostatné solární parky rozkládající se na rozsáhlých plochách. Hlavními výhodami využívání FVE jsou obnovitelnost a čistota zdroje energie, nízké provozní náklady a schopnost produkce energie i v místech vzdálených od centrálních distribučních sítí.

F

Flexibilita

Flexibilita ve vztahu k energetickým distribučním systémům (EDS) se odkazuje na schopnost energetického systému reagovat na proměnlivou nabídku a poptávku po energii, a to za účelem udržení spolehlivosti a stabilitě sítě. Flexibilita je stále důležitější s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrná a solární energie, které jsou přirozeně proměnlivé a závislé na meteorologických podmínkách.

F

ISO 27001

Norma ISO 27001 je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Norma specifikuje požadavky na řízení bezpečnosti informaci, kdy požaduje po firmě, aby s veškerými interními nebo informacemi sdílenými se svými partnery nebo zaměstnanci nakládala tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, zneužití nebo i pouze narušení důvěry.

Přínos normy pro organizaci

- Přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při klasifikaci rizik spojených se ztrátou nebo zneužití informací

- Umožní jednotlivým firmám získat důvěru při sdílení informací se svými obchodními partnery

- Sníží riziko vícenákladů souvisejících možnými s neočekávanými událostmi

- Redukuje náklady spojené údržbou a rozvojem informačních technologií ve firmě

- Zlepší přístup státních kontrolních úřadů, včetně nově požadované legislativy se Směrnicí GDPR

I

ISO 50001

ISO 50001 je mezinárodní norma specifikující požadavky na zavedení, udržování a zlepšování energetického managementu v organizacích. Tato norma je založena na modelu kontinuálního zlepšování, známém také jako PDCA cyklus (Plan-Do-Check-Act, česky Plánovat-Realizovat-Verifikovat-Actovat).

Cílem ISO 50001 je umožnit organizacím systematicky řídit svou energetickou výkonnost, snížit spotřebu energie a náklady na ni, a zároveň pomoci při snižování emisí skleníkových plynů a dalších environmentálních dopadů.

I

Komunitní energetika

Komunitní energetika (někdy také označovaná jako komunitní energetické systémy) je koncept, který umožňuje místním komunitám vytvářet, spravovat a používat energetické zdroje blízko místu jejich spotřeby. Cílem je posílit energetickou nezávislost, podporovat obnovitelné zdroje energie, optimalizovat místní energetické toky a zvýšit efektivitu celkového systému dodávek energie.

K

NZEB

NZEB je zkratka pro "Nearly Zero-Energy Buildings" (Téměř nulové energetické budovy). Jedná se o standard definovaný v rámci Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Evropské unie. NZEB jsou budovy s velmi nízkou roční potřebou energie pro provoz, která by měla být významnou měrou pokryta z obnovitelných zdrojů, produkovaných na místě nebo v blízkosti.

N

OEE

OEE, nebo Overall Equipment Effectiveness (Celková efektivnost zařízení), je standardní metrika používaná k měření výrobní účinnosti zařízení. OEE hodnotí, jak efektivně je využíváno výrobní zařízení ve srovnání s jeho maximálním potenciálem. Je to komplexní ukazatel, který kombinuje tři základní složky výkonnosti: dostupnost, výkonnost a kvalitu.

Dostupnost měří, jakou část plánovaného provozního času bylo zařízení skutečně připraveno a schopno produkce. Zohledňuje dobu zastavení způsobenou poruchami, údržbou nebo přestavbou.

Výkonnost hodnotí, jak rychle zařízení pracuje ve srovnání s jeho teoretickou maximální rychlostí během času, kdy je dostupné. Zahrnuje zpomalení způsobené drobnými zastaveními nebo sníženou rychlostí provozu.

Kvalita posuzuje podíl výrobků splňujících standardy kvality na celkovém počtu vyrobených výrobků, zahrnuje míru odpadu a přepracování.

OEE je vypočítáno jako součin těchto tří složek a je vyjádřeno v procentech. Vysoké hodnoty OEE naznačují, že zařízení je využíváno efektivně, zatímco nízké hodnoty poukazují na problémy v některé ze složek efektivity, které je třeba řešit. OEE je tedy užitečným nástrojem pro identifikaci oblastí ztrát a příležitostí pro zlepšení ve výrobním procesu.

O

OZE

Obnovitelné zdroje energie – OZE. Čím víc obnovitelných zdrojů, tím je náročnější uřídit přenosovou soustavu a proto navazuje na téma Flexibility, orchestrace atd.

O

SRI

SRI, nebo Smart Readiness Indicator, je indikátor, který byl představen v rámci revidované Evropské direktivy o energetické účinnosti budov (EPBD). SRI poskytuje měřítko, které umožňuje hodnotit schopnost budovy nebo jednotek v budově adaptivně a inteligentně reagovat na potřeby uživatele a síťové provozní požadavky, a to s cílem optimalizovat energetickou účinnost a celkovou výkonnost.

S

UPS

UPS, neboli Uninterruptible Power Supply (Nepřerušitelný zdroj napájení), je zařízení, které poskytuje nouzové napájení elektrickým zařízením v případě výpadku nebo nestability hlavního zdroje energie. UPS udržuje nepřetržité dodávky elektrické energie tím, že okamžitě přebírá napájení připojených zařízení pomocí vestavěných baterií nebo jiného záložního zdroje energie.

Primárním účelem UPS je ochrana kritických elektronických systémů a dat před náhlými výpadky proudu, které by mohly způsobit poškození hardwaru, ztrátu dat nebo přerušení důležitých operací. UPS systémy se často používají v různých aplikacích, včetně datových center, nemocnic, telekomunikačních zařízení, a všude tam, kde je vyžadována vysoká míra spolehlivosti elektrického napájení.

U

Nenašli jste hledaný výraz?

Neváhejte a napište nám. Chybějící výraz doplníme, aby nic nebránilo vaší energetické inteligenci.

Reset
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.