Nabídka dotací pro obce

FLOWBOX poskytuje komplexní podporu obcím, které chtějí využít dostupné dotační příležitosti. Různé dotační programy jsou k dispozici pro obce, které se snaží zlepšit svou energetickou efektivitu, snížit uhlíkovou stopu a integrovat pokročilé technologie jako AI a IoT. Díky těmto dotacím mohou obce významně snížit náklady spojené s implementací inovativních řešení pro řízení energií, což zajišťuje rychlejší návratnost investic a lepší provozní udržitelnost.

Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce

Modernizační fond, Výzva RES+ č. 3/2024

Co lze financovat
 • instalace fotovoltaické elektrárny
 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
 • projektová příprava
 • činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP
Podmínky
 • budovy a infrastruktura, kde bude FVE instalována, musí být ve vlastnictví obce
 • realizace projektu do 3 let od vydání rozhodnutí ministra o udělení dotace
 • udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení
 • žadatel je povinen v průběhu realizace zajistit odborný technický dozor
 • jednokolová, nesoutěžní výzva
 • stavební povolení před podáním žádosti
Žadatel
 • do 3000 obyvatel
Podpora
 • up to 75%
Podání žádosti
 • 31.10.2024
Místo realizace
 • celá ČR mimo Prahu
Způsob financování
 • ex post

Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

Modernizační fond, Výzva RES+ č. 4/2024

Co lze financovat
 • instalace fotovoltaické elektrárny
 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
 • projektová příprava
 • činnost odborného technického a
 • autorského dozoru a BOZP
Podmínky
 • sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem
 • předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy umístěné na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí
 • stavební povolení před podáním žádosti
 • realizace projektu do 5 let od vydání rozhodnutí ministra o udělení dotace
 • udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení
 • žadatel je povinen v průběhu realizace zajistit odborný technický dozor
 • jednokolová, nesoutěžní výzva
Žadatel
 • kraje, obce, církve,…
Podpora
 • až 45 % na FVE, až 30 % na baterie
Podání žádosti
 • 31.10.2024
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Energetické úspory budov na území Prahy

Modernizační fond, Výzva ENERGov č. 1/2023

Co lze financovat
 • snížení energetické náročnosti veřejných budov
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů)
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (technologie pro využití šedých a srážkových vod)
 • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
 • projektová příprava, činnost odborného a technického dozoru a BOZP, povinná publicita
Podmínky
 • projekt musí být realizovány na veřejných budovách na území hl. města Prahy
 • min. 30 % úspora primární energie
 • realizace projektu do 5 let od vydání rozhodnutí ministra o udělení dotace
 • udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení
 • realizací projektu nesmí docházet k významnému poškození environmentálních cílů
 • jednokolová, nesoutěžní výzva
Žadatel
 • veřejné subjekty na území Prahy
Podpora
 • dle stupně rozsahu renovace budovy
Podání žádosti
 • 28.06.2024
Místo realizace
 • Praha
Způson financování
 • ex post

Energetické úspory památkově chráněných budov

Modernizační fond, Výzva ENERGov č. 2/2023

Co lze financovat
 • snížení energetické náročnosti veřejných budov
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů)
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (technologie pro využití šedých a srážkových vod)
 • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
 • projektová příprava, činnost odborného a technického dozoru a BOZP, povinná publicita
Podmínky
 • projekt musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách
 • min. 10 % úspora primární energie
 • realizace projektu do 5 let od vydání rozhodnutí ministra o udělení dotace
 • udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení
 • realizací projektu nesmí docházet k významnému poškození environmentálních cílů
 • jednokolová, nesoutěžní výzva
Žadatel
 • kraje, obce, církve, školy,…
Podpora
 • dle stupně rozsahu renovace budovy až 85%
Podání žádosti
 • 28.06.2024
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Zpracování místní energetické koncepce

Národní plán obnovy, Výzva NPO č. 3/2024

Co lze financovat
 • zpracování vlastní energetické koncepce (externí i interně)
 • grafické zpracování koncepce
 • tisk koncepce
Podmínky
 • maximální výše dotace od 450 do 550 tis. Kč
 • jak pro jednotlivé obce, tak i svazky obcí
 • průběžná výzva
Žadatel
 • města, obce, městské části, svazky obcí
Podpora
 • 85 – 95 %
Podání žádosti
 • 30.06.2025 (nebo do vyčerpání)
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex ante

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Operační program Životní prostředí, Výzva č. 37

Co lze financovat
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
Podmínky
 • realizace do 31.12.2029
 • nesoutěžní, jednokolová výzva
Žadatel
 • kraje, městské části, církve, školy,…
Podpora
 • ZMV jednotkové náklady
Podání žádosti
 • 28.06.2024
Místo realizace
 • Kraje: Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královehradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský
Způsob financování
 • ex ante

Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy

Operační program Životní prostředí, Výzva č. 58

Co lze financovat
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Podmínky
 • realizace do 31.12.2029
 • nesoutěžní, jednokolová výzva
Žadatel
 • kraje, městské části, církve, školy,…
Podpora
 • ZMV jednotkové náklady
Podání žádosti
 • 30.09.2024
Místo realizace
 • ITI aglomerace: Ostravská, Olomoucká, Zlínská, Jihlavská
Způsob financování
 • ex ante

Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu

Státní program EFEKT III, Výzva č. EFEKT 1/2024

Co lze financovat
 • výdaje na zpracování analýzy stavu s návrhem vhodných opatření a odhadem potenciálu úspor v jednotlivých objektech
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu
Podmínky
 • max. výše dotace 500 tis. Kč.
 • průběžná výzva
 • v případě neprokázání vhodnosti realizace metody EPC nemusí příjemce vracet dotaci
Žadatel
 • kraje, obce, církve, školy,…
Podpora
 • 80%
Podání žádosti
 • UZAVŘENO pravděpodobně bude vyhlášeno znovu
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex ante

Zavedení energetického managementu

Státní program EFEKT III, Výzva č. EFEKT 2/2024

Co lze financovat
 • příprava certifikace dle ISO 50001 (ene.management)
 • certifikace ISO 50001
 • pořízení SW do 60 tis. Kč
 • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod
Podmínky
 • max. výše dotace 550 tis. Kč.
 • průběžná výzva
Žadatel
 • kraje, obce, církve, školy,…
Podpora
 • 95%
Podání žádosti
 • UZAVŘENO pravděpodobně bude vyhlášeno znovu
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex ante

Energy transition, technology in cities

European Urban Initiative, Innovative Actions

Co lze financovat
 • Inovativní technologická řešení
 • Energetická účinnost a OZE
 • Digitální transformace vč. vývoje inteligentních městských aplikací, zlepšení digitálního připojení nebo zavádění nových technologií pro lepší správu města.
 • Lze financovat jak CAPEX, tak i mzdy, admin výdaje, cestovné, expertní služby, nákup nebo leasing vybavení, výdaje na výstavbu nebo renovac
Podmínky
 • the project must be implemented in cities or agglomerations with a population of over 50 thousand inhabitants
 • Deadline October 2024, announcement of results March 2025, start of implementation October 2025
 • project implementation within 3.5 years of launch
 • call allocation 90 million €
 • good combination of partnerships with private sector, NGOs or academia
 • single-round, competitive pan-European call
 • https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/third-call-proposals-innovative-actions
Žadatel
 • města nad 50 tis. obyv. mimo Prahu
Podpora
 • až 80%uznatelných nákladů
Podání žádosti
 • květen – říjen 2024
Místo realizace
 • celá ČR mimo Prahu
Způsob financování
 • ex post

Další možné oblasti dotační podpory

Oblasti
 • Odpadové hospodářství – třídící linky, svoz a zpracování odpadu
 • Vodovody a úpravny vody
 • Protipovodňová opatření
 • Opatření na zachytávání vody a zlepšení krajinného rázu
 • Studie na UZES, územní studie krajiny, sídelní zeleně

Ušetřit může každá firma, bytový dům nebo škola

Manažeři firem, výrobních závodů i starostové obcí si mohou díky našemu online nástroji anonymně udělat základní zhodnocení a zjistit, kde má jejich provoz z hlediska efektivity a spotřeby nedostatky. Odhalit pomocí kalkulačky potenciál na zlepšení energetických procesů a nákladů je možné okamžitě.

Výše úspor u obchodního centra může sahat až k desítkám milionů korun, v případě školy jsou to vyšší stovky tisíc korun ročně. Jak jste na tom vy?

A tablet displaying the energy score calculator

Vyžádejte si více informací

Thank you! The form has been successfully submitted!
Something went wrong when submitting the form. Please try again.

FLOWBOX poskytuje komplexní podporu obcím, které chtějí využít dostupné dotační příležitosti. Různé dotační programy jsou k dispozici pro obce, které se snaží zlepšit svou energetickou efektivitu, snížit uhlíkovou stopu a integrovat pokročilé technologie jako AI a IoT. Díky těmto dotacím mohou obce významně snížit náklady spojené s implementací inovativních řešení pro řízení energií, což zajišťuje rychlejší návratnost investic a lepší provozní udržitelnost.

Mezi oblíbené zdroje financování patří dotace Evropské unie, které nabízejí významnou finanční podporu pro projekty zaměřené na udržitelnost a digitální transformaci. Národní a regionální programy také poskytují cílenou finanční podporu, která odpovídá specifickým potřebám průmyslu. FLOWBOX pomáhá klientům orientovat se v těchto složitých procesech podávání žádostí a zajišťuje, aby maximálně využili každou příležitost k financování. Díky těmto zdrojům mohou obce urychlit svou cestu k chytřejším, efektivnějším a ekologičtějším provozům.

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.