Zdravá škola a chytré město

V rámci dodávky systému FLOWBOX pro školní budovy ve Zruči nad Sázavou byly připojeny jednotlivé školní pavilony, budova základní umělecké školy a sportovní hala. Zadáním bylo sledování prostředí ve třídách, zejména pak teploty, vlkosti a především CO2, a dále optimalizace a řízení spotřeby tepla, vody a elektrické energie s dálkovým dohledem a varováním při poruchových stavech.

V rámci dodávky bylo rovněž intergrováno řízení vytápění veškerých objektů, ovládání vzduchotechnických jednotek, přístupy na kamerové systémy, ovládádní osvětlení a zařízení sportovní haly jako jsou elektricky ovládané koše nebo elektronické opony oddělující jednotlivá hřiště.

Nyní má tedy personál školy, zástupci města a odborníci z městského podniku technických služeb trvalý náhled  na toky a spotřeby veškerých energií ve škole, učitelé ve třídách jsou v této první fázi  průběžně informováni, pokud hodnoty CO2 ve třídách překročí stanovené hodnoty,  a vytápění školy je optimalizováno již na výstupu z tepelného výměníku, který ve Zruči provozuje dodavatel energií.Přínosy:

Přínosem nasazení systému Flowbox je zlepšení prostředí ve prostorech, kde probíhá výuka. Problematika vysokých limitů CO2 je často skloňovanou otázkou dnešní doby. Poté co školy byly v minulých letech pečlivě zatepleny a utěsněny (zateplením fasád a novými okny), je stále častěji diskutována úrověn CO2 ve třídách. Žáci tak v průběhu vyučovací hodiny svým dýcháním zvyšují obsah tohoto plynu až nad úroveň vhodnou pro výuku, což zhoršuje jejich schopnost učit se  a učitelům stěžuje jejich práci. S vyššími hodnotami CO2 roste u žáků „ospalost“a nepozornost. 

V další fázi po získání vzorku naměřených dat budeme ve spolupráci se školou a městem pracovat na účinném odvětrání.

Řízení technologií

Díky sledování teploty v jednotlivých učebnách a částech školy FLOWBOX řídí dodávku tepla s ohledem na požadované teploty ve třídách, ohřev vlivem slunečního záření nebo obsazenost jednotlivých tříd. V době kdy nebude probíhat výuka bude dodávka tepla snížena. Naopak o ohledem na návrat žáků do školy a vnejší meteorologické podmínky budou budovy školy efektivně předtápěny.

V návaznosti na obsazenost a využití prostor školy a sportovní haly FLOWBOX řídí vzduchotechnické jednotky a osvětlení. Ve sportovní hale díky kombinaci kamerového systému a ovládání opon mezi jednotlivými sportovišti lze na dálku prostory nejen oddělovat, ale i kontrolovat intenzitu osvětlení ve vztahu k přítomnosti osob.

Hlášení poruchových stavů je pak důležitým prvkem, kdy FLOWBOX podává informaci o všech anomáliích či výpadcích, které v objektech nastaly a na něž mohou pracovníci školy či technických služeb neprodleně reagovat.

Are you interested? Do not hesitate to contact us.

Call

(+420) 606 077 110

WE CAN CALL YOU BACK

Write us

info@flowbox.com